تولید نرم افزار سفارشی

کارت هوشمند

اتوماسیون مبتنی بر کارت های هوشمند (RFiD) اعم از کارت های MIFARE, DESFIRE, NFC

طراحی اتوماسیون تحت وب و ویندوز

طراحی اتوماسیون اداری
طراحی اتوماسیون تحت وب
طراحی اتوماسیون تحت ویندوز
طراحی پورتال سازمانی
طراحی سیستم های گردش کار WorkFlow
طراحی سیستم ارتباط با مشتری CRM
سیستم های کارت هوشمند

راه کارهای مبتنی بر وب

راه کارهای مبتنی بر وب
راه کارهای مبتنی بر ویندوز
طراحی نرم افزار تحت وب
طراحی نرم افزار تحت ویندوز و مک

راه کارهای مبتنی بر ویندوز

راه کارهای مبتنی بر ویندوز :
- تولید نرم افزار تحت ویندوز و مک
- طراحی و تولید اتوماسیون اداری و سازمانی
- طراحی و تولید نرم افزار برای مقاصد تجاری و مهندسی