دانلود کتاب بابای پولدار , بابای ندار
دانلود کتاب بابای پولدار , بابای ندار

انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چیزی یاد میگیرد . ثروتمندان به فرزندان خود در زمینه کاربرد پول چه چیزی می آموزند , که نادارها و اعضای طبقه میانی جامعه از آن غافلند ! نویسندگان : رابرت کیوساکی , شارون لچنر

ادامه