یک الگوی ساده ارتباط

تبلیغات به زبان ساده - بخش اول
تبلیغات به زبان ساده - بخش اول

تبلیغات یعنی مجموعـه روش هایی که با پیام دادن، معرفی کردن، نشان دادن یا بـر شمـردن محاسن و موارد استفاده از یک کالا یا خدمت در مصرف کننده احتمالی کشش و انگیزه ایجاد نموده و در انتخاب او اثر می گذارد. *** همراه با پیشگامان باشید ***

ادامه