محصولات

کارت هوشمند

تولید نرم افزار کارت هوشمند

اتوماسیون مبتنی بر کارت های هوشمند (RFiD) اعم از کارت های MIFARE, DESFIRE, NFC