طراحی نرم افزار سازماندهی مدارس اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

طراحی نرم افزار سازماندهی مدارس اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی


نرم افزار راهنمای تحصیلی شغلی اولین نرم افزار کاربردی کشور در این حوزه است که با تحقیقات زیاد و همت مرکز مشاوره به تولید رسید.