طراحی نرم افزار سازماندهی مدارس اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

طراحی نرم افزار سازماندهی مدارس اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

  • مدیریت : اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

نرم افزار راهنمای تحصیلی شغلی اولین نرم افزار کاربردی کشور در این حوزه است که با تحقیقات زیاد و همت مرکز مشاوره توسط واحد برنامه نویسی و تولید نرم افزار شرکت پیشگامان دامنه فناوری به تولید رسید.