طراحی سایت و پورتال مؤسّسه آموزشی پژوهشی بیان معرفت

طراحی سایت و پورتال مؤسّسه آموزشی پژوهشی بیان معرفت

این مرکز در سال 1379 بعنوان تنها مرکز تخصّصی آشنایی دانش پژوهان علوم دینی به مبانی فقهی و کلامی مذاهب اسلامی و نیز پاسخ به پرسشهای آنان نسبت به مکتب تشیع تشکیل شد.